• Örtülen tor howa kanaly
 • Folga we filmden ýasalan çeýe howa kanaly
 • Çeýe täze howa akustiki kanal
 • Biziň wezipämiz

  Biziň wezipämiz

  Müşderiler üçin gymmatlyk dörediň we işgärler üçin baýlyk dörediň!
 • Görüşimiz

  Görüşimiz

  Çeýe howa kanallary we matalary giňeltmek boýunça bilelikdäki senagatda dünýäde öňdebaryjy kompaniýalaryň biri boluň!
 • Biziň tejribämiz

  Biziň tejribämiz

  Çeýe howa kanallaryny we matany giňeltmek bogunlaryny öndürmek!
 • Tejribämiz

  Tejribämiz

  1996-njy ýyldan bäri hünär çeýe howa kanal üpjün edijisi!

BiziňkiArza

DEC toparynyň ýyllyk çeýe turba önümçiligi bäş ýüz müňden (500,000) Km, ýeriň daşyndan on esse köpdür.Aziýada on ýyldan gowrak ösüşden soň, häzirki wagtda DEC topary gurluşyk, ýadro energiýasy, harby, elektron, kosmos transporty, tehnika, oba hojalygy, polat gaýtadan işleýän zawod ýaly içerki we daşary ýurtdaky dürli pudaklarymyza ýokary hilli çeýe turbalary yzygiderli üpjün edýär.

Koprak oka
habarlar

Habar merkezi

 • Çeýe PVC howa kanaly üçin ýönekeý synag!

  Çeýe PVC howa kanaly üçin ýönekeý synag!

  03/02/23
  FLEXIBLE PVC Howa ýolunyň hilini barlamagyň ýönekeý usuly!Çeýe PVC film howa kanaly, hammamlar üçin howa çalşygy ulgamy ýa-da senagat galyndylary gaz tükenik ulgamy üçin niýetlenendir.PVC filminde anti-korro bar ...
 • Aralyk kapotlar üçin tüsse turbalary!

  Aralyk kapotlar üçin tüsse turbalary!

  04/01/23
  Aralyk kapotlar üçin tüsse turbalary!Adatça kapotlar üçin tüsse turbalarynyň üç görnüşi bar: çeýe alýumin folga howa kanallary, polipropilen turbalar (plastmassa) we PVX turbalar.PVX-den ýasalan turbalar adaty däl.Bu görnüş ...
 • Tegelek flanesleriň metal däl giňelişiniň dizaýn aýratynlyklary!

  Tegelek flanesleriň metal däl giňelişiniň dizaýn aýratynlyklary!

  13/12/22
  Metal däl giňelýän tegelek flanesler we gönüburçly metal däl deri, metal däl mata derisidir.Ordinaryönekeý ýaýyň giňelmegi bilen deňeşdirilende, önümçilik wagtynda ussahana zerur ...
 • Silikon mata giňelmeginiň material taýdan haýsy aýratynlyklary bar?

  Silikon mata giňelmeginiň material taýdan haýsy aýratynlyklary bar?

  01/12/22
  Silikon mata giňelmeginiň material taýdan haýsy aýratynlyklary bar?Silikon matanyň giňelmegi, silikon kauçukdan doly peýdalanýar.Silikon mata kremnini öz içine alýan ýörite rezin ...
 • Şemalladyjy sazlaýjy nirede oturdyldy?

  Şemalladyjy sazlaýjy nirede oturdyldy?

  21/11/22
  Şemalladyjy sazlaýjy nirede oturdyldy?Şeýle ýagdaý köplenç howa çalşygynyň in engineeringenerçilik tejribesinde ýüze çykýar.Howa çalşygy ulgamynyň rozetkasyndaky ýel tizligi gaty ýokary, has köp ...
ähli habarlary gör
 • fon

Kompaniýa hakda

1996-njy ýylda DEC Mach Elec.& Equip (Pekin) Co., Ltd., Gollandiýa Daşky Gurşaw Topary Kompaniýasy (“DEC Group”) tarapyndan on million CNY we bäş ýüz müň hasaba alnan maýa bilen döredildi;dünýädäki çeýe turbalary öndürijileriň biri, dürli howa çalşygy turbalaryny öndürmekde ýöriteleşen transmilli korporasiýa.Çeýe howa çalşygy turbasynyň önümleri, Amerikan UL181 we Iňlis BS476 ýaly 20-den gowrak ýurtda hil kepillendiriş synaglaryndan geçdi.

Koprak oka